Woss ich nuch souch wollt, ...
...nouch en loanga Winde hoamm unnra Bauenn Gülle inn Hülle-unn-Fülle, oabe wissn nijewuhie demied. Miech schdinkts scho aa, wenn ich aweng frescha Luffd schnabb will unn oon Schtoadtroand schnäll mei Schbazijegängla oubrech, wall widde Miestsuddn ausfoahn wädd.
Oabe ich veschdieh sa aa, wenns enna schdinkt, dessnouch di neu Dünge-Veoddnung widde alles schwieriche woahn iss unn nuch märra Bürrograddiebrengd unn ve alln ajejde sa ooschwäzz khoo unn noche kumma di Kondrollööre wiein Diefnklaa, haldn dich ve di Ärbett ou unn kratzn middn Messe nuch innen Scheißdrejck rum, nije dessa goah nuch di Nousn neischdeggn, oabb alla Bedingung a werglich äfüllt senn. Dä Bauen-Andrejs-Godd-hou-na-sejlich hodd bein Schnupfnümme gsocht: "Besse en Drejck nei di Nousn, als wie di Nousn nei jejdn Drejck.
Di zuuschdändich Fraa ve di zuuschdändich Behördn inn Schdafflschdaa iss ven Äff-Dej zen Dheema befroucht woahn, oabe ze ihra schbäälichn Aussoang woare es wichdigsda, dess "sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollte". Ja nosollsa hall ijen Noama inn Delefonbuch lejs, odde auf ijen Klinglschild oddesunstwuu, oabe si khoo doach ze dänn schdie wossa socht.
Vill Neuabäche unn Schdaabärche schdinkts gewaldich, dessa ze Uosden kanna Baggeede gricht hoamm - di hodd a Doldi ve Ausliefere bei Aachabühl inn Wold endsorcht. Wenns wengstnsinn dänn Aachabühl bei Schaabärch gewejn wää, oabe ä hodd seina oachzich Eielainn dänn bei Weißnbrunn ausgschdraat, asu a Frejvl.
Kaum iss dä Schnija wejch, khumma di Drejtmiena widde zenn Vooschein, die wuu schdinkn wie di Bäst wenn da neigsabbt bist unn hossds öäscht dehamm in di Guud-Schdumm gemärkt. Etzhodd doach a Ferma a Dechnik äfunna, wie me oo di Hundsscheiße di Dee-Änn-Aavenn Ve-uesache, aldso venn Huund maaanich, ämiddl unn noche gejchen Besitze  voogee khoo. Amoll a Beischbill,wie uns di modärna Dechnik werglich voroanbreng khoo...
Dä Fatzebuck-Sgandaaldudd sich ümme weide ausbraadn. Woss die midd deina Daadn machn unn an Haufdn Gelddemied vediena, ohna dessda woss devoah miedgriggst, dess schdinkt scho zen Himml. Oabe leide isses di meisdn, ve alln di Gunga, zimmlich egoahl.
Haubtsach, si hoamm ije Wischkesdla voo di Aang unn dunn alla Weld infomijen dess a groudbein Eikhaafn senn - odde bein Miestsuddnfoahn odde erchnzwoss, dess wuu eichndlich keine Sau indrässijet...
Fei nex fe unguud, biss nächsdn Samsdouch, eueSchosch!